Politika Kvaliteta

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Politika Maksim Gradnja d.o.o. obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti, u skladu sa vizijom i misijom osnivača a koja odgovara svrsi I kontekstu organizacije I podržava njegovo strateško ostvarenje.

Principi politike Maksim Gradnja d.o.o. su:

 • potpuna primena zakonskih, regulatornih i drugih zahteva iz okvira svoje delatnosti;
 • planiranje svojih procesa i aktivnosti koji mogu uticati na kvalitet proizvoda i usluga, zaštitu životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti, na bazi analize rizika i prilika - procene rizika;
 • realizacija planova uz potpunu primenu ove politike i dokumentovanih informacija integrisanog sistema menadžmenta;
 • pouzdanost u pružanju usluga na tržištu;
 • stabilan nivo pružanja proizvoda i usluga u oblasti pružanja usluga inženjeringa i izvođenja građevinskih radova;
 • stvaranje uslova za pouzdan i održiv razvoj organizacije;
 • obezbeđenje uslova za unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti, u pružanju proizvoda i usluga u oblasti pružanja usluga inženjeringa i izvođenja građevinskih radova;
 • konkurentnost na tržištu na načelima javnosti i transparentnosti;
 • stalno unapređenje efikasnosti i efektivnosti zasnovano na odgovornosti svakog zaposlenog za poslove koje obavlja;
 • unapređenje zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kroz primenu principa i mera preventive na osnovu analize rizika i prilika (mogućnosti);
 • puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem u cilju očuvanja i unapređenja zaštite životne sredine;
 • kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti kako bi se rizici sveli na najmanju moguću meru
 • racionalna upotreba energije
 • stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, zaštite zdavlja i bezbednosti na radu I energetske efikasnosti;
 • motivacija svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, šire poverenje i pripadnost organizaciji, u cilju što većeg ostvarivanja svojih stvaralačkih potencijala;
 • potpuno informisanje interno i eksterno zainteresovanih strana o ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima organizacije;
 • stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja i održivog razvoja organizacije kao i doprinosa održivom razvoju lokalne zajednice.

Navedene principe Maksim Gradnja d.o.o. će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom proizvoda i usluga, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, u svim svojim organizacionim delovima. Kroz nastojanje da svoj posao urade odgovorno i na vreme, svi zaposleni u Maksim Gradnja d.o.o. daće svoj lični doprinos sprovođenju ove politike.

04. Februar, 2017. godine.